Procés d’admissió 2021-2022

MATRÍCULA

Educació Infantil  21 de juny a 28 de juny

Educació primària 24 de juny a 30 de juny

Els impresos de  matrícula s’ompliran de manera telemàtica a través del següent formulari: (enllaç actiu a partir de 21 de juny)

FORMULARI MODEL DE MATRÍCULA (CATALÀ)

FORMULARIO MODELO DE MATRÍCULA (CASTELLANO)

Si té dificultats per realitzar el formulari pot descarregar l’imprès en paper que haurà d’entregar al centre degudament emplenat i signat (ambdós tutors)

MODEL DE MATRÍCULA (CATALÀ)

MODELO DE MATRÍCULA (CASTELLANO)

Tant si opta per fer el formulari de manera telemàtica com en paper el cridarem per donar-li cita prèvia. Pensau que s’ha de signar pels dos tutors.

DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D’ENTREGAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

  • FOTOCÒPIA i original LLIBRE DE FAMÍLIA.
  • Fotocòpia del DNI, o Passaport de l’alumne/a, del pare/tutor/a i de la mare/tutor/a
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat de l’alumne/a.
  •   Una fotografia format carnet (Educació PRIMÀRIA) / Dues fotografies en el cas d’Educació INFANTIL.
  • En cas de separació dels pares: document que acrediti si la guarda i custòdia és compartida o no i especificacions de la resolució judicial. Full de declaració responsable en cas que sigui necessari.

Mesures de prevenció sanitàries:

  • SEMPRE ES DURÀ MASCARETA SANITÀRIA i a ser possible FFP2
  • S’ha de dur UN BOLÍGRAF de casa.
  • MOLT IMPORTANT:   puntualitat  a la cita prèvia i MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.

Donada la situació sanitària actual, evitarem en la mida del possible la presencialitat de totes aquelles persones externes al centre.