NOUS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR (2020-2021)

AJUTS MENJADOR PER A SITUACIONS SOBREVINGUDES

Des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ens han informat d’unes ajudes que podeu sol·licitar i que estarien destinades a cobrir noves necessitats sobrevingudes derivades de l’allargament i la pròrroga de l’estat d’alarma degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.. 

Som conscients que actualment hi ha moltes famílies que es veuen afectades per la pèrdua del lloc de feina o per un expedient de regulació temporal d’ocupació i conseqüentment una minvada important en els seus ingressos familiars.

Per tant, la Conselleria d’Educació, procedirà a l’obertura d’un tràmit extraordinari per tal que els centres educatius presentin, si escau, les sol·licituds per ajudes al servei de menjador.

Aquests ajuts van destinats a les unitats familiars dels alumnes que, al llarg d’aquest curs escolar, cursen estudis a:

  • Segon cicle d’Educació Infantil
  • Educació primària
  • Educació Secundària
  • Centres docents no Universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

Els REQUISITS per ser beneficiaris són:

  • Alumnat que no ha estat beneficiari a la convocatòria anterior.
  • Quan els ingressos de la unitat familiar siguin els procedents únicament dels següents supòsits: 

a.-ser beneficiaris de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.

b.-perceben prestació per Expedient de Regulació temporal d’ocupació (ERTO).

c.-perceben prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.

d.-per ser beneficiaris del subsidi de desocupació (Atur).

e.-per ser beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.

f.-no tenir cap tipus de prestació.

El plaç d’entrega de les sol·licituds dels ajuts acaba dia 3 de març

També podran sol·licitar l’ajut per a l’alumnat, les famílies d’aquells centres que no disposin de menjador escolar.

ESTEM A L’ESPERA DE NOVES INSTRUCCIONS PER PART DE LA CONSELLERIA REFERENTS A COM ES DURÀ A TERME LA TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE LES FAMÍLIES.