Procés d’admissió curs 2024-2025

TOT AQUELL ALUMNAT QUE JA DISPOSA DE PLAÇA AL NOSTRE CENTRE NO HA DE FER CAP TRÀMIT PER OBTENIR PLAÇA EN AQUEST MATEIX CENTRE PER AL CURS 2024-2025. EL TRÀMIT ES FA DE MANERA AUTOMÀTICA DES DE LA SECRETARIA DEL CENTRE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

(De 20 de maig a 28 de maig)

ACCÉS AL TRÀMIT:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/ CATALÀ)

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solicitudtramite_telematico_admisian_eiepeso/ (CASTELLANO)

(l’accés al tràmit estarà actiu a partir de dia 20 de maig)

ACLARACIÓ: L’obtenció de plaça al centre depèn de la baremació no de l’ordre d’entrada de la sol·licitud. Penseu que teniu de dia 20 al 28 de maig i que els primers dies hi ha més possibilitat que el programa es col·lapsi.

Per poder iniciar Ia  sol·licitud hi ha diversos procediments:

(A)   Utilitzant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve. 

Amb el sistema de Cl@ve es podran utilitzar diferents mètodes d’identificació, com  Cl@ve Permanent, Cl@ve PIN, el DNIe activat o qualsevol altre certificat electrònic vinculat amb el sistema Cl@ve; per ampliar la informacio al respecte, vegeu el seguent enllac:   https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave/funcionalidad.html

(B)   Utilitzant el codi d’usuari del GestIB o l’usuari CAIB.

En el cas de canvi de centre, haureu de sol·licitar l’usuari d’accés al programa GESTIB al vostre centre actual (en cas que no el tingueu) .

MANUAL PER A TRAMITAR USUARI CL@VE O GESTIB PER PODER ACCEDIR A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA AMB USUARI IDENTIFICAT ELECTRÒNICAMENT

(C)   Creant un tràmit anònim (dades personals).

Racomanam que abans de començar el tràmit vos mireu els videos explicatius (que apareixen a la pàgina on fareu el tràmit de la sol·licitud) sobre les passes a seguir.

 • Si es fa la sol·licitud a través Cl@ve o GESTIB (A,B) (recomanable) només haureu d’entregar al centre la documentació de la baremació que no es pugui consultar via telemàtica. 
 • Si es fa la sol·licitud amb les  dades personals (C), haureu de demanar cita al centre. Allà vos entregarem el justificant i haureu de signar l’imprès per validar així la sol·licitud. Pensau que ha d’estar signat pels dos tutors. En cas que no sigui possible s’ha d’entregar una autorització signada per l’altre tutor.  Aquí teniu el model:

 “AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR ELS TRÀMITS EN MATÈRIA D’ESCOLARITZACIÓ (català)” 

“AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN (castellano)”

(D) EXCEPCIONALMENT en paper. Únicament quan no es disposi de DNI o NIE.

(En qualsevol cas, s’ha de demanar cita prèvia al centre: 971 81 14 44)

Aclariments sobre la realització dels tràmits:

 • En el cas que es tracti d’un tràmit autenticat, només es tendrà en compte el darrer presentat dins termini.
 • En el cas que es tracti d’un tràmit anònim: quan un centre rebi més d’un tràmit de la mateixa persona, es prendrà com a vàlid el que es lliuri presencialment en el centre. En el cas que es dugui a terme més d’un tràmit en centres diferents, l’interessat haurà de comunicar per correu electrònic (al correu oficial del centre) l’anul·lació del tràmit telemàtic anterior al centre descartat dins el termini de presentació de sol·licituds. En aquest darrer cas, els centres escolars han de confirmar a l’interessat, per la mateixa via, la recepció i el contingut del correu electrònic de comunicació.
 • La cooperació o assistència en els tràmits telemàtics per part del personal del centre no altera el règim de responsabilitat de les sol·licituds, que s’entenen imputables als participants en el procés.
 • L’assistència o cooperació tècnica no implica el deure en l’assessorament jurídic o legal al sol·licitant, més enllà de l’orientació o informació general sobre el procediment.

Els dubtes que puguin sorgir es resoldran via telefònica o a través de correu electrònic

secretaria@ceippuntadenamer.org   telf: 971 81 14 44

LLISTES PROVISIONALS

12 de juny

Independentment de com s’hagi fet el tràmit, la consulta de les llistes provisionals es farà de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat del proces-25569/

RECLAMACIONS

13 de juny a 17 de juny

Les reclamacions es faran de manera telemàtica a través del següent enllaç:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso

LLISTES DEFINITIVES

21 de juny

(mateix enllaç que a les LLISTES PROVISIONALS)

MATRÍCULA

Educació Infantil / Educació Primària 24 de juny a 28 de juny

Els impresos de  matrícula s’entregaran al centre.

DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D’ENTREGAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA juntament amb els impressos degudament signats i emplenats.

 • FOTOCÒPIA i original LLIBRE DE FAMÍLIA.
 • Fotocòpia del DNI, o Passaport de l’alumne/adel pare/tutor/a i de la mare/tutor/a
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat de l’alumne/a.
 •   Una fotografia format carnet (Educació PRIMÀRIA) / Dues fotografies en el cas d’Educació INFANTIL.
 • En cas de separació dels pares: document que acrediti si la guarda i custòdia és compartida o no i especificacions de la resolució judicial. Full de declaració responsable en cas que sigui necessari.
 • MOLT IMPORTANT:   puntualitat  a la cita

CONSULTA DE LES VACANTS PER AL CURS ESCOLAR 2024-2025

Per a més informació:

INFORMACIÓ ESCOLARITZACIÓ PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2024-2025 (català)

INFORMACIÓN ESCOLARIZACIÓN PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 2024-2025  (castellano)

ALUMNAT DE 6È D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • L’alumnat de 6è de Primària del CEIP PUNTA DE N’AMER teniu ADSCRIPCIÓ directa a l’IES PUIG DE SA FONT. En aquest procés no heu de fer res ja que nosaltres ho feim directament a través del Gestib al ser un procés intern. Si alguna família no vol que el seu fill/a vagi a aquest institut, doncs ha de sol·licitar plaça a un nou IES dins les dates del procés d’ADMISSIÓ (del 20 al 28 de maig). És molt recomanable que NO RENUNCIEU a l’IES PUIG DE SA FONT (on teniu l’Adscripció) abans que vos confirmin que vos han donat plaça al nou institut que voleu, perquè si no perdreu la plaça i no en tendreu ni a un IES ni a l’altre, i Escolarització vos adjudicaria aquell que disposi d’una plaça vacant.
  Per tant, al procés d’ADSCRIPCIÓ no heu de fer res.
 • El que SÍ heu de fer és formalitzar la MATRÍCULA. Encara que tengueu la plaça reservada l’heu de formalitzar dins els mes de juny/juliol (26 de juny a 05 de juliol).