Com treballem al nostre centre

Per al curs actual s’ha reeditat el vídeo elaborat en el curs 2017-18 sobre el funcionament del centre.

Al llarg d’aquests cursos ens hem plantejat una sèrie de qüestions a nivell de claustre i cicle, sempre enfocades a aconseguir una millora en l’educació dels nostres alumnes.

Finalment, després d’haver duit a terme la formació necessària, la proposta dels ambients  i projectes s’incorpora i es combina amb el que ja veníem fent.

Ambients a Infantil:

Per una part, l’alumnat tindrà la referència de la persona tutora i del seu grup classe,  ja que les experiències que es viuen i els vincles que es creen són molt importants. I per altra, aquesta metodologia ens permetrà:

  • Que els/les alumnes puguin canviar d’espai, viure experiències dins i fora de la seva aula.
  • Les ràtios dels/de les alumnes es vegin reduïdes i es doni així un clima més tranquil i  una atenció més individualitzada.
  • Optimitzar recursos  i oferir materials de joc més específics i amb diferents graus de dificultat.
  • Possibilitar la interacció d’infants de diferents edats.

Com funcionaran els ambients?

  • Tots l’alumnat passarà per tots els ambients.
  • Dins cada ambient l’alumne/a tindrà llibertat per triar l’activitat que vol realitzar (així  es presentaran diferents graus de dificultat per a treballar un mateix contingut).
  • La persona docent de cada ambient podrà tenir o no un paper actiu orientant i interactuant amb l’alumne/a si així ho considera necessari.

Com seria l’horari?

8´55h-9’05h Entrada

9´05h-11’15h Grup classe (tutors i especialistes )Metodologia per centres d’interès

11´15h-12’00h Temps de PATI

12’00h-13’40h Ambients

13’40h-14’00h Acomiadament grup classe i Sortida

Projectes a Primària:

Els/les alumnes tindran la referència del tutor/a i del seu grup classe però s’eliminen les ciències Naturals i Ciències Socials com a tal i s’unifiquen per disposar de més temps setmanal. També reduïm hores de lingüístiques i aprofitam les comprensions orals i escrites que formin part dels projectes.

A les àrees lingüístiques s’han unificat els continguts per no repetir-los entre les dues llengües, la catalana i castellana, com venia passant aquests anys.

Es realitzen desdoblament a algunes àrees, aprofitant les hores d’especialistes, per disposar el tutor/a d’un grup d’alumnes reduït.