Ajuts individuals de menjador 2024-2025

Benvolgudes famílies:

Ha sortit la resolució d’ajuts de menjador per al curs 2024-2025. Trobareu tota la informació al següent enllaç:

“Ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025”

Data de presentació de les SOL·LICITUDS :

– Del 24 al 28 de juny de 2024 

Podeu descarregar l’imprès de la sol·licitud en aquest enllaç o bé passar a cercar-lo per la Secretaria del centre.

MODEL DE SOL·LICITUD (per barem)

MODEL DE SOL·LICITUD (directe)

(Beneficiaris directes són: alumnes en acolliment en un centre, família de violència de gènere, alumnes amb condició de refugiat)

En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2024-2025, la petició s’ha de formular en un únic imprès.

Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

 a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenien setze anys o més el dia 31 de desembre de 2023.

 b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’adjuntar la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

 c) Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt sisè d’aquesta convocatòria.

(No cal tornar a presentar la documentació de la qual el centre ja disposa)

A més, segons el cas concret s’haurà d’entregar aquella documentació que justifiqui aquells criteris que s’hagin de baremar segons s’indica a la resolució. 

HORARI D’ENTREGA DE LES SOL·LICITUDS

De 24 a 27 de juny de 13´00h – 14’00h

Dia 28 de juny de 9´00h – 10’00h

Per a qualsevol dubte:

secretaria@ceippuntadenamer.org telf:  971 81 14 44  (horari de secretaria: de 12’00h a 13’00h)