Escola Matinera i menjador

ESCOLA MATINERA

Descripció del servei:

L’Escola matinera del CEIP Punta de n’Amer és una oferta educativa d’horari no lectiu, que té com a finalitat donar una solució als progenitors per a poder conciliar la vidafamiliar i laboral.

Així, l’objectiu principal d’aquest servei és ajudar a tots els pares que comencin la jornada abans de l’horari escolar vigent (de 9.00h a 14.00h) i, que per tant, han de delegar la cura dels seus fills a altres persones. El servei està muntat de manera que hi ha un marge de dues hores per poder deixar al nen en mans de persones qualificades per realitzar aquesta mena de treball, alhora que els ofereixen espai per a la seva educació social. A més, es treballa de manera indirecta sobre el nen, oferint-li normes i límits de la societat, com poden ser:

· Potenciar l’ús de les instal·lacions i els recursos que tenim, no només per la jornada escolar, sinó per altres activitats no lectives. Així, ajudem a que els infants entenguin que no es tracta de ser consumista, sinó d’aprofitar els materials que tenim a la nostra disposició.
· Entendre la igualtat entre infants, excloent qualsevol tipus de rebuig o discriminació per raons de raça, sexe, edat, capacitat intel·lectual, llengua o nivell social, entre altres.
· Realitzar activitats de caràcter lúdic, com poden ser: manualitats, esports col·lectius, dibuix lliure, dibuixos col·lectius,… totes presentades de manera oberta, és a dir, que tothom hi pugui participar i de la manera que vulgui fer-ho.

Seguiment i control de l’Escola matinera:

Les dues monitores encarregades de proporcionar el servei de l’Escola matinera realitzen un seguiment dels infants que empren aquesta prestació.
Aquest seguiment consta d’una plantilla realitzada abans del començament de cada mes, on s’apunten els dies d’obertura de l’Escola matinera i els infants que vénen.
També hi ha un apartat on es té un control dels infants que només utilitzen el servei de manera esporàdica, per així tenir constància de quantes persones en fan un ús.
Al finalitzar el mes, les monitores, juntament amb un representant de l’equip de l’AMIPA, revisa el nombre d’infants que ha vingut, classificant-los en esporàdics o mensuals.

Planning setmanal:
A l’Escola Matinera planificam l’activitat de l’infant de manera que, durant tota la setmana, tenim unes activitats establertes, encara que puguin variar segons les necessitats de l’infant.

Com que sabem que no és de vital importància una exhaustiva organització, ja que és un servei de temps lliure on no tots els infants tindran accés perque les seves famílies no ho necessiten, no volem insistir en un sol tipus de joc, així que deixam oberta la possibilitat que, segons l’estat d’ànim de cada infant i segons el rol que cada nen exerceixi dins l’aula, pugui trobar el seu lloc en diferents activitats.

A continuació, deixam un petit esquema on es recullen les activitats que realitzam dins l’aula:
DE 6.45 A 8.00
Les activitats que realitzam durant aquest temps són:
· Jocs de taula, com trenca-closques diversos, l’UNO, la Oca, el parxís, el dòmino… als qual tenim accés dins l’aula de l’escola.
· Construccions, com una petita col·lecció de joc de LEGO, unes peces grans de fusta i unes més petites, també de fusta.
· Jocs d’expressió artística, com dibuixar a paper individual, jugar amb la plastilina, dibuixar a un paper continu o pintar a la pissarra amb guixos de colorins.
· Jocs lliures de concentració, com el conegut “Qui és qui?”, el “Pictureka” o el “Lince”, on l’infant, a partir de targetes o de la interacció amb un igual, haurà d’endevinar què ha de cercar i trobar-ho en el menor temps possible.
A més d’aquests jocs, també desenvolupam la seva intel·ligència artística, realitzant per festes locals o d’importància dins la vida social del nostre municipi, una sèrie de manualitats que es poden emportar a casa i disfrutar-la de manera continuada.

DE 8.00 A 8.50
Durant aquest temps, recollim les coses de l’aula i després anam al pati a jugar a jocs col·lectius o individuals, lliures o dirigits.
Entre els jocs que diverteixen als infants, tenim:
· Futbol.
· Bàsquet.
· Salt a la corda.
· La “serp” (consisteix que, amb una corda dos infants la fan lliscar pel terra, mentre els altres han de botar sense que la corda els toqui cap part del cos).
· El “tren” (els infants s’aferren a una corda, i amb aquesta un maquinista els ha de dur a passejar de manera ràpida, sense que ningú s’amolli de la corda).
· El llop i les cabretes (un infant fa de llop i ha d’anar a pillar a les altres cabres, que es converteixen en llops. Es realitza la mateixa operació fins que tothom és llop).
· “Un, dos, tres, sense moure els peus!”.
· El “pilla-pilla”.

ALTRES ACTIVITATS QUE DUIM A TERME DE 6.45 A 8.45
A més, també realitzam altres activitats bàsiques i de vital importància per a l’infant, com donar d’esmorzar als infants que els pares explícitament ens ho hagin demanat, realitzar neteja de mans i realitzar control d’esfínters als més petits.

SERVEI DE GUARDA – MENJADOR
Descripció del servei:
El servei de menjador és una oferta educativa no lectiva, la finalitat de la qual és ajudar als pares a conciliar la seva vida laboral i familiar.
Per tant, el menjador té com a finalitat donar una solució alternativa als progenitors que acaben la jornada de treball més tard que l’horari lectiu vigent (de 9.00 a 14.00h), oferint de 14.00h a 16.00h una assistència a l’infant fins que els pares puguin recollirlos.
Dins aquest servei es pretén emprar un espai on els infants es reuneixen per menjar, així com un lloc per encalentir el menjar i altres llocs per jugar.
A més, com que tenim en compte la importància dels bons hàbits i les normes dins la nostra societat, també ho treballem de manera indirecta. Els hàbits, les rutines i les normes que solem emprar són:
· Cada dia, dos infants (a ser possible de diferent edat) ens ajuden a preparar els plats, encalentir-los i parar taula.
· Els altres infants s’han d’encarregar de deixar la motxilla al seu lloc i rentar-se les mans com és adient. Després, es col·loquen a una fila, on se’ls va indicant on han d’asseure’s.
· Cada nen o nena és responsable de rentar el seu tros de taula, així com de portar el tassó, el plat i els coberts que hagi emprat a la cuina, i deixar-ho de manera ordenada.
· Seguint un ordre que dictaminen les monitores, els infants s’han d’anar a posar aigua de la màquina d’aigua, i han de ser responsables de fer un bon ús d’ella, és a dir, de ser conscients que s’han de posar poca aigua i se l’han d’acabar.
Així estam ajudant a fer un bon ús dels nostres recursos i no desaprofitar-los.
· A l’aula del menjador no es pot entrar mentre hi hagi infants menjant. D’aquesta manera tothom té el seu espai diferenciat i els nens que encara mengin no es sentiran atabalats o pressionats.
· Cada vegada que vulguem canviar de joc, hem de recollir tot el què estàvem emprant abans, per si una altra persona ho necessita.
Seguiment i control del Servei:
Les dues monitores encarregades de proporcionar el servei de menjador realitzen un seguiment dels infants que empren aquesta prestació.
Aquest seguiment consta d’una plantilla realitzada abans del començament de cada mes, on s’apunten els dies d’obertura del servei de Guarda-menjador i els infants que venen. També hi ha un apartat on es té un control dels infants que només utilitzen el servei de manera esporàdica, per així tenir constància de quantes persones en fan un ús.
Al finalitzar el mes, les monitores, juntament amb un representant de l’equip de l’AMIPA, revisa el nombre d’infants que ha vingut, classificant-los en esporàdics o mensuals.

Informació de les instal·lacions:
El menjador consta d’una sèrie d’instal·lacions, que són:
· Un hall, on els infants poden jugar a jocs de gran dimensió, com un “Tres en ratlla” gegant, un “Twister”, o jugar amb les baldufes.
· Una cuina, on hi ha: una pica per rentar els plats, acompanyat d’un espai per deixar-los assecar i poder col·locar-los després; un renta-vaixelles; una gelera per guardar dinars delicats o les postres; dos microones per encalentir el
menjar que faci falta; i, finalment, dues taules per col·locar els plats calents.
· Una habitació gran, que té: dues estanteries, per guardar contes i jocs de taula (trenca-closques, retoladors per pintar,…); una pissarra amb guixos per a què els infants s’expressin lliurement; una estora pels infants que vulguin estar
relaxats; dos bancs i una tauleta per fer deures o dibuixar; i quatre taules juntes amb cadires per dinar. Aquest espai acompleix dues grans funcions: la primera, és el lloc que s’empra per a dinar; i la segona, després d’haver dinat, és l’espai de reunió que més importància té dins el menjador, ja que ofereix infinites possibilitats d’utilització.
· Dues habitacions més petites, on hi ha un futbolí i una taula de ping-pong.
· Banys separats, per a nens i nenes, amb un lloc de neteja de mans cada bany.
Horari diari:
L’horari del menjador és de 14.00h a 16.00h.
Així, durant aquest temps l’horari global és:
· 14.00h – Anar a recollir als infants a l’escola. Com que som dues monitores, una els va a cercar a l’escola d’infantil, i l’altra a l’escola de primària, respectivament.
· 14.10h – Arribada al menjador, on els infants deixen la seva motxilla al seu lloc, i es preparen per dinar: es renten les mans, es posen en fila,… Mentre, els altres infants ens ajuden a preparar els plats de dinar i parar taula.
· 14.30h aproximadament – Es comença a dinar.
· Horari obert – Des que cada infant acabi de dinar i es mengi també les postres, tindrà temps lliure fins que el vinguin a cercar o l’haguem d’acompanyar a una activitat extraescolar.