Procés d’admissió 2021-2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

(De 03 de maig a 14 de maig)

El tràmit per a realitzar la sol·licitud es farà preferentment de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/sollicituds-4534/

(l’accés al tràmit estarà actiu a partir de dia 3 de maig)

Per poder iniciar Ia  sol·licitud hi ha diversos procediments:

(A)   Utilitzant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve. 

Amb el sistema de Cl@ve es podran utilitzar diferents mètodes d’identificació, com  Cl@ve Permanent, Cl@ve PIN, el DNIe activat o qualsevol altre certificat electrònic vinculat amb el sistema Cl@ve; per ampliar la informacio al respecte, vegeu el seguent enllac:   https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave/funcionalidad.html

(B)   Utilitzant el codi d’usuari del GestIB o l’usuari CAIB.

En el cas de canvi de centre, haureu de sol·licitar l’usuari d’accés al programa GESTIB al vostre centre actual, en cas que no el tingueu.

(C)   Creant un tràmit anònim (dades personals).

Racomanam que abans de començar el tràmit vos mireu els videos explicatius (que apareixen a la pàgina on fareu el tràmit de la sol·licitud) sobre les passes a seguir.

 • Si es fa la sol·licitud a través Cl@ve o GESTIB (A,B) (recomanable) només haureu d’entregar al centre la documentació de la baremació que no es pugui consultar via telemàtica. 
 • Si es fa la sol·licitud amb les  dades personals (C), haureu de demanar cita al centre. Allà vos entregarem el justificant i haureu de signar l’imprès per validar així la sol·licitud. Pensau que ha d’estar signat pels dos tutors. En cas que no sigui possible s’ha d’entregar una autorització signada per l’altre tutor.  Aquí teniu el model:

 “AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR ELS TRÀMITS EN MATÈRIA D’ESCOLARITZACIÓ (català)” 

“AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN (castellano)”

(D) EXCEPCIONALMENT en paper. Únicament quan no es disposi de DNI o NIE. Pot descarregar l’imprès aquí. Es durà ja amb totes les dades i signatures requerides.

Si té dificultats per imprimir-lo o omplir el document contacti amb noltros vía telefònica. 

MODEL DE SOL·LICITUD EN PAPER (CATALÀ)

MODEL DE SOL·LICITUD EN PAPER (CASTELLANO)

(En qualsevol cas, s’ha de demanar cita prèvia al centre: 971 81 14 44)

Aclariments sobre la realització dels tràmits:

 • Atès que el tràmit es pot fer més d’una vegada, en el cas que un mateix centre rebi més d’una sol·licitud de la mateixa persona, es prendrà com a vàlida la darrera que s’hagi rebut. En el cas que s’enviï una segona sol·licitud a un centre o diferent, el sol·licitant haurà de comunicar per correu electrònic l’anul·lació del tràmit telemàtic anterior al centre descartat dins termini.  En aquest darrer cas, els centres escolars han de confirmar al sol·licitant, per la mateixa via, la recepció i el contingut del correu electrònic de comunicació. 
 • La presentació per part d’un sol·licitant de dos o més tràmits electrònics en centres diferents s’entendrà com el desistiment de la placa o les places sol·licitades i donarà lloc a la posterior adjudicació d’una plaça escolar d’ofici per part de l’oficina d’escolarització en funció de les vacants disponibles, excepte que el sol·licitant hagi comunicat al centre descartat l’anul·lació del tràmit anterior dins termini.

Els dubtes que puguin sorgir es resoldran SEMPRE via telefònica o a través de correu electrònic

secretaria@ceippuntadenamer.org   telf: 971 81 14 44

LLISTES PROVISIONALS 

1 de juny

Independentment de com s’hagi fet el tràmit, la consulta de les llistes provisionals es farà de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta resultat del proces-25569/ 

RECLAMACIONS

2 de juny a 4 de juny

Les reclamacions es faran de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/

LLISTES DEFINITIVES

17 de juny

(mateix enllaç que a les LLISTES PROVISIONALS)

MATRÍCULA

Educació Infantil  21 de juny a 28 de juny

Educació primària 24 de juny a 30 de juny

Els impresos de  matrícula s’ompliran igualment de manera telemàtica a través del següent formulari: (enllaç actiu a partir de 21 de juny)

FORMULARI MODEL DE MATRÍCULA (CATALÀ)

FORMULARIO MODELO DE MATRÍCULA (CASTELLANO)

Si té dificultats per realitzar el formulari pot descarregar l’imprès en paper que haurà d’entregar al centre degudament emplenat i signat (ambdós tutors)

MODEL DE MATRÍCULA (CATALÀ)

MODELO DE MATRÍCULA (CASTELLANO)

Si opta per fer el formulari de manera telemàtica, el cridarem per donar-li cita prèvia i signar-lo (haureu de venir ambdós tutors al centre). Si utilitza el model en paper, s’haurà de posar en contacte amb el centre per demanar cita i entregar-lo.

DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D’ENTREGAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • FOTOCÒPIA i original LLIBRE DE FAMÍLIA.
 • Fotocòpia del DNI, o Passaport de l’alumne/a, del pare/tutor/a i de la mare/tutor/a
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o d’altra entitat de l’alumne/a.
 •   Una fotografia format carnet (Educació PRIMÀRIA) / Dues fotografies en el cas d’Educació INFANTIL.
 • En cas de separació dels pares: document que acrediti si la guarda i custòdia és compartida o no i especificacions de la resolució judicial. Full de declaració responsable en cas que sigui necessari.

Donada la situació sanitària actual, i tenint en compte que l’atenció  a les famílies durant el procés d’admissió es fa en horari escolar, evitarem en la mida del possible la presencialitat de totes aquelles persones externes al centre.

Mesures de prevenció sanitàries:

 • SEMPRE ES DURÀ MASCARETA SANITÀRIA i a ser possible FFP2
 • S’ha de dur UN BOLÍGRAF de casa.
 • MOLT IMPORTANT:   puntualitat  a la cita prèvia i MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.

CONSULTA DE LES VACANTS PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022