Com funcionam- Reagrupaments

En acabar segon d’Educació Primària es realitzaran nous reagrupaments, tenint en compte:

  • Integració i socialització de l’alumnat amb necessitats especials. 
  • Separar germans, per potenciar la autonomia i independència de cada un.
  • Compensar equitativament els nivells de les classes. 
  • Formar grups heterogenis segons la data de naixement dels alumnes. Dividit en semestres per repartir-los equitativament.
  • Formar grups heterogenis segons la llengua vehicular que empren a casa.
  • Repartir equitativament el nombre de nins i nines.
  • Repartir equitativament el nombre de repetidors.
  • Segons el nivell maduratiu.
  • Repartir equitativament nins i nines amb problemes de conducta.
  • Intentar que aquelles relacions que siguin positives es puguin continuar.

Si el grup ha sofert una reagrupament previ a 2n i posterior a EI4 la direcció del centre valorarà la necessitat de realitzar o no el reagrupament.

Al nostre centre es realitzarà l’escolarització separada de germans bessons i/o de familiars. 

– En acabar l’etapa d’educació infantil i 4t d’educació primària es realitzaran nous reagrupaments si els equips docents ho consideren necessari per les característiques del grup. 

-Excepcionalment es podran dur a terme canvis puntuals durant el curs escolar per recomanacions- dels equips docents i amb el vist-i-plau del director/a.